Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący

Funkcję koordynatora Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy na poziomie centralnym Ministerstwo Zdrowia powierzyło Centralnemu Ośrodkowi Koordynującemu (COK). Minister Zdrowia powierzył zadanie pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych Centralnemu Ośrodkowi Koordynującemu, działającemu w strukturze Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

COK działa w oparciu o i na podstawie:

  • programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej;

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. 2019 poz. 2153)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.10. 2019

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372), z późn. zm.;
    Rozporządzenie MZ z dnia 5.08.2016
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 832)
    Rozporządzenie MZ z dnia 9.04.2019

  • Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne:

Akt prawny: Zarządzenie-111_2022_DSOZ – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)