Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący

Centralnemu Ośrodkowi Koordynującemu, działającemu w strukturze Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, minister właściwy do spraw zdrowia powierzył zadanie pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych.

COK działa w oparciu o i na podstawie:

 • programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej;

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. 2019 poz. 2153)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.10. 2019

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372), z późn. zm.;
  Rozporządzenie MZ z dnia 5.08.2016
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 832)
  Rozporządzenie MZ z dnia 9.04.2019

 • Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne:

Akt prawny: Zarządzenie-111_2022_DSOZ – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)

 • Zarządzenie nr 173/2023/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

                    https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/2087/Zarzadzenie-173_2023_DSOZ

 

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2023 poz. 2167)

          Rozporządzenie MZ z dnia 10.10.2023 r.